Skip to main content

Výskum v oblasti technológie blockchain s prepojením na online platobné služby

Kód projektu v ITMS2014+: 313022U641

Výzva: OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20 – Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja vo všetkých doménach RIS3 SK v Bratislavskom kraji

Prijímateľ: QBSW, a.s.

Celková zazmluvnená suma: 677 213,61 €

Obdobie realizácie projektu: 05/2020-10/2022

Opis projektu:
Projekt výskumu v oblasti technológie blockchain s prepojením na online platobné služby predstavuje výrazný príspevok s cieľom zabezpečiť neustále narastajúcu požiadavku zabezpečenia priorít v oblasti výskumu a vývoja, ktoré sa týkajú hlavne informačných a komunikačných technológií, pre všetky kľúčové vedecko-výskumné inštitúcie v kritickom sektore služieb v európskom hospodárskom priestore. Primárnym zameraním projektu je hľadanie nových prístupov a metód pre online platobné služby medzi rôznymi zdrojmi (napr. kryptomeny-fiat peniaze) použitím blockchain technológie. Vzájomnou koreláciou blockchain technológie a existujúcich platobných služieb zvýšime ekonomickú efektivitu podnikov, ktoré prijímajú platby cez online nástroje. Výskum sa zameria na progresívne využitie nových možností, ktoré prinášajú technológie blockchain a online platobné nástroje a ich prepojenie s behaviorálnymi aspektmi platobného správania ľudí. V súlade s najnovšími trendami v oblasti inteligentného obchodovania (Digital Single Market, kryptomeny) prináša nový pohľad na identifikáciu možností rôznych spôsobov online platobných služieb, tiež detekciu nekorektného správania sa subjektov pri transakciách, a v neposlednom rade prínosy v oblasti bezpečnosti a transparentnosti. Merateľné ukazovatele projektu boli nastavené so zreteľom na plánované aktivity, ciele, výstupy a výsledky predmetného projektu. Všetky hlavné aktivity žiadateľa aj partnera projektu prispievajú k inovácií jedného produktu, v našom prípade služby, vyvinutého inovatívneho softvéru. Na základe tohto boli identifikované tieto merateľné ukazovatele, ktorých naplnenie bude v rámci projektu sledované: P0091 Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch, P0231 Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch, P0284 Počet podnikov, ktoré dostávajú granty, P0288 Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové, P0289 Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové, P0282 Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami, P0325 Počet podporených výskumných inštitúcií, P0326 Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi, P0355 Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva, P0512 Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové, P0513 Počet produktov, ktoré sú pre trh nové.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

Plagát projektu