Skip to main content

Vzdelávanie a zvyšovanie odbornosti zamestnancov na mimobratislavských pobočkách je dôležitou súčasťou dlhodobej stratégie rozvoja zamestnancov našej spoločnosti.

V QBSW sme v období od decembra 2018 do apríla 2020 v pozícii prijímateľa pomoci realizovali vzdelávací projekt Zdokonaľovanie a rozvoj informačno-komunikačných zručností zamestnancov pobočiek QBSW, a.s., ktorý bol spolufinancovaný z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu. V rámci projektu naši interní lektori vyškolili kolegov na pobočkách v Nitre, Žiline a Banskej Bystrici v oblasti nových technologických postupov a metód pri vývoji informačných systémov.

Cieľom projektu bolo zvýšiť a zdokonaliť znalosti, vedomosti a IKT zručnosti zamestnancov pobočiek QBSW tak, aby sa dokázali lepšie adaptovať na prácu na softvérových projektoch v spoločnosti realizovaných na mimobratislavských pobočkách bez toho, aby potrebovali dochádzať na prácou do centrály v Bratislave. Kládli sme pri tom dôraz na hlbšie pochopenie súvislostí a vzťahov medzi súčasne používanými IKT a tými, ktoré boli obsahom vnútrofiremného vzdelávania a na zjednodušenie mobility pracovnej sily transferom technologického know-how na pobočky spoločnosti. Projekt bol realizovaný prostredníctvom dvoch hlavných aktivít s názvom Profesijný rozvoj sektorových zručností vrátane IKT zručností zamestnancov a Podpora rozvoja pracovných zručností zamestnancov.

Profesijný rozvoj sektorových zručností vrátane IKT zručností zamestnancov

Táto aktivita trvala od decembra 2018 do januára 2020. Pozostávala z teoretickej časti, ktorou boli interné školenia, a praktickej časti. Praktickú časť zabezpečili skúsení firemní lektori a inštruktori s dlhoročnou praxou v oblasti IKT. Odborné školenia prebiehali prevažne v prvej polovici roka 2019. Kolegovia na pobočkách sa počas nich oboznámili s novými technológiami a zdokonalili sa v používaní informačno-komunikačných zručností v rámci štyroch vzdelávacích blokov:

 1. Spring Boot + Camunda + Apache Kafka
 2. React a Angular JS
 3. Datastax & Spark vs Oracle DB
 4. Architektúra enterprise riešení

Skladbu, výber technológií a obsah školení po odbornej stránke garantoval náš technologický riaditeľ Ing. Dalibor Rak. V rámci tejto aktivity prebehla následne aj praktická časť, počas ktorej si preškolení zamestnanci upevnili zručnosti získané počas teoretickej časti. Zamestnancov, ktorí sa aktivity zúčastnili, bolo dvanásť.

Podpora rozvoja pracovných zručností zamestnancov

Táto aktivita trvala od februára do apríla 2020 a zamestnanci si počas nej prehlbovali získané IKT zručnosti na pobočkách spoločnosti. Aktivita sa týkala 11 zamestnancov. Projekt bol riadne ukončený v súlade s požiadavkami Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

Základné údaje projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

 • Názov projektu: Zdokonaľovanie a rozvoj informačno-komunikačných zručností zamestnancov pobočiek QBSW, a.s.
 • Kód projektu: 312030S051
 • Výzva: OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01 – Rozvoj sektorových zručností
 • Zameranie projektu: Dopytovo- orientovaný projekt
 • NACE projektu: 62010 – Počítačové programovanie
 • Operačný program: Ľudské zdroje
 • Prioritná os: Zamestnanosť
 • Konkrétny cieľ: 1.2 Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti, vrátane podpory mobility pre získanie zamestnania, samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach

Tento projekt bol zrealizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Andrej Srna

Programmer