Skip to main content

V máji 2021 sme začali v spolupráci s Fakultou informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity realizovať výskumný projekt v oblasti informačných technológií podporený z európskych fondov.

Projekt výskumu v oblasti technológie blockchain s prepojením na online platobné služby predstavuje výrazný príspevok s cieľom zabezpečiť neustále narastajúcu požiadavku zabezpečenia priorít v oblasti výskumu a vývoja, ktoré sa týkajú hlavne informačných a komunikačných technológií, pre všetky kľúčové vedecko-výskumné inštitúcie v kritickom sektore služieb v európskom hospodárskom priestore.

Primárnym zameraním projektu je hľadanie nových prístupov a metód pre online platobné služby medzi rôznymi zdrojmi (napr. kryptomeny-fiat peniaze) použitím blockchain technológie. Vzájomnou koreláciou blockchain technológie a existujúcich platobných služieb zvýšime ekonomickú efektivitu podnikov, ktoré prijímajú platby cez online nástroje. Výskum sa zameria na progresívne využitie nových možností, ktoré prinášajú technológie blockchain a online platobné nástroje a ich prepojenie s behaviorálnymi aspektmi platobného správania ľudí. V súlade s najnovšími trendami v oblasti inteligentného obchodovania (Digital Single Market, kryptomeny) prináša nový pohľad na identifikáciu možností rôznych spôsobov online platobných služieb, tiež detekciu nekorektného správania sa subjektov pri transakciách, a v neposlednom rade prínosy v oblasti bezpečnosti a transparentnosti.

Merateľné ukazovatele projektu boli nastavené so zreteľom na plánované aktivity, ciele, výstupy a výsledky predmetného projektu. Všetky hlavné aktivity žiadateľa aj partnera projektu prispievajú k inovácií jedného produktu, v našom prípade služby, vyvinutého inovatívneho softvéru. Na základe tohto boli identifikované tieto merateľné ukazovatele, ktorých naplnenie bude v rámci projektu sledované:

 • P0091 Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch,  
 • P0231 Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch,
 • P0284 Počet podnikov, ktoré dostávajú granty,
 • P0288 Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové,  
 • P0289 Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové,
 • P0282 Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami,
 • P0325 Počet podporených výskumných inštitúcií,
 • P0326 Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi,
 • P0355 Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva,  
 • P0512 Počet produktov, ktoré sú pre firmu nové, P0513 Počet produktov, ktoré sú pre trh nové.
 
Projekt bude realizovaný na mieste: Bratislava.
 
Hlavný cieľ projektu bude dosiahnutý na základe realizácie a výstupov plánovaných hlavných aktivít:
 • 313U64100001 – Priemyselný výskum [aktivita realizovaná žiadateľom]
 • 313U64100003 – Experimentálny vývoj [aktivita realizovaná žiadateľom]
 • 313U64100002 – Priemyselný výskum [aktivita realizovaná partnerom]

Základné údaje projektu v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

 • Názov projektu: Výskum v oblasti technológie blockchain s prepojením na online platobné služby
 • Kód projektu: 313020U641
 • Výzva: OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20 Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku zameraná na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja vo všetkých doménach RIS3 SK v Bratislavskom kraji
 • Zameranie projektu: Dopytovo- orientovaný projekt
 • Partner projektu: Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity 
 • Operačný program: Integrovaná infraštruktúra
 • Prioritná os: Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji (ex PO2 OPVaI)
 • Konkrétny cieľ: 2.2.2 Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách v Bratislavskom kraji

Tento projekt sa realizuje vďaka Európskemu fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

 

Andrej Srna

Programmer