Skip to main content

Ak ste sa rozhodli reagovať na konkrétnu pracovnú ponuku, Vaše osobné údaje poskytujete spoločnosti QBSW, a.s., Prievozská 6, 831 02 Bratislava, IČO: 35798297 (tzv. prevádzkovateľ). Osobné údaje budeme spracovávať na Vašu žiadosť podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR), pre účely konkrétneho výberového konania.

Rozsah spracovávaných údajov je daný účelom spracovávania a zahŕňa najmä kontaktné údaje, údaje, ktoré ste nám uviedli v životopise a motivačnom liste. Spracovávať budeme aj informácie o priebehu a vyhodnotení prípadného pohovoru.

Osobné údaje neúspešných uchádzačov môžeme spracovávať ešte po dobu 3 mesiacov po ukončení výberového konania, avšak iba za rovnakým účelom (ak by bolo potrebné napr. opäť otvoriť to isté výberové konanie).

Vaše osobné údaje neposkytujeme na ďalšie spracovávanie iným osobám ani ich nebudeme zverejňovať.

Ak medzičasom o pracovnú pozíciu stratíte záujem, môžete nás kontaktovať s týmto oznámením písomne na hore uvedenej adrese alebo e-mailom na: praca@qbsw.sk; v takomto prípade Vaše údaje nebudeme pre hore uvedený účel ďalej spracovávať.

VAŠE PRÁVA

Ako dotknutá osoba podľa GDPR máte právo:

  • na základe písomnej (vrátane elektronickej) žiadosti na prístup k svojim osobným údajom (najmä vyžadovať potvrdenie, či sú alebo nie sú údaje spracúvané, kategórie spracúvaných údajov, účel spracúvania, zdroj ich získania, dobu ich uchovávania);
  • na opravu nesprávnych, resp. doplnenie neúplných údajov;
  • obmedzenie spracúvania údajov podľa čl. 18 GDPR (napr. ak sú údaje nesprávne, alebo spracovávané nezákonne);
  • získať osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi;
  • na vymazanie údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil alebo v prípadoch stanovených v čl. 17 GDPR.

Svoje práva môžete uplatniť e-mailom na adrese: praca@qbsw.sk alebo písomne na hore uvedenej adrese prevádzkovateľa.

DÔLEŽITÉ KONTAKTY

Kontakt pre účely podrobnejších informácií týkajúcich sa ochrany osobných údajov: QBSW, a.s., Prievozská 6, 831 02 Bratislava, HR oddelenie.

Pri podozrení na nezákonné spracovávanie osobných údajov máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je: Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.