Vývoj softvéru je najsilnejšou kompetenciou našej spoločnosti. Zastrešujeme všetky činnosti, ktoré sú s ním spojené – od detailnej analýzy požiadaviek zákazníka, cez konzultácie variantných riešení, vývoj a návrh optimálnej technologickej architektúry, technológie a vývojových prostriedkov, až po testovanie, dokumentáciu, implementáciu, zaškolenie či podporu pri riešení prevádzkových problémov.

Prínosné a inovatívne riešenia

Schopnosť navrhovať prínosné a inovatívne riešenia pre podporu špecifických potrieb zákazníka doashujeme vysokou úrovňou IT odbornosti vývojových tímov. A neposlednom rade aj vďaka skutočnosti, že disponujeme odbornými kompetenciami ako pre komerčné subjekty (banky, poisťovne), tak aj pre zdravotnícke zariadenia či verejnú správu.

Vývoj softvéru na mieru vo svojom najširšom poňatí zahŕňa nielen vývoj špecifického softvéru potrebného na realizáciu hlavného predmetu činnosti zákazníka, ale aj komplexné riešenie jeho IT infraštruktúry. Tento trend optimalizácie vnútorného chodu firmy z pohľadu všetkých realizovaných procesov sa snaží naplniť stále väčšie množstvo spoločností. Len spoločnosť, ktorá maximalizuje využitie vlastných zdrojov smerom k zákazníkovi, môže byť dlhodobo zisková a trvalo rásť.

Od nášho vzniku v roku 2000 zabezpečujeme činnosti komplexne pokrývajúce celý životný cyklus informačného systému a jeho častí. Naším cieľom je vytvárať softvérové riešenia, ktoré funkčne pokrývajú všetky špecifické potreby zákazníkov a ich kvalita im zaručuje efektívnu a bezproblémovú prevádzku informačných systémov. Vieme tak osloviť aj tých najnáročnejších zákazníkov, ktorým nevyhovujú bežne dostupné IT riešenia a „balíkové produkty”. Ponúkame rôzne softvérové riešenia počnúc DWH/BI aplikáciami cez SW riešenia pre malé a stredné podnikanie až po robustné informačné systémy určené na optimalizáciu činností v štátnej správe. Riešenia dopĺňame radom odborných služieb založených na dlhoročných skúsenostiach našich projektových manažérov, konzultantov, analytikov a programátorov.

Riešenia môžu byť prevádzkované aj v cloudovom prostredí a môžu byť rozšírené o mobilný prístup.

Automatizácia

Automatizácia biznisu spočíva v analyzovaní, spracovávaní, dokumentovaní a optimalizovaní konkrétnych úloh a činností. Dobre navrhnutý a efektívny biznis proces vytvorí väzbu od zákazníka cez vstupy od zapojených subjektov až po finálnu službu či produkt. Automatizácia biznis procesov zabezpečí, že informácie potrebné na spracovanie čiastkových úloh budú presnejšie. Zrýchli sa aj spoľahlivosť všetkých akcií smerom k zákazníkovi. Z pohľadu architektúry ide o technológie pokrývajúce digitalizáciu a spracovanie vstupov, infraštruktúru pre aplikácie, uskladnenie dát a dokumentov, ako aj nasadenie nástrojov na riadenie obsahu či workflowu. Rovnako môže byť výsledkom nasadenie portálu na podporu predaja alebo vzťahov so zákazníkmi. Riešenia môžu byť prevádzkované aj v cloudovom prostredí a môžu byť rozšírené o mobilný prístup.

Financie

Naše riešenia na podporu finančného manažmentu zabezpečujú fungovanie procesov v sektore riadenia verejných financií a v riešeniach pre manažment podnikových financií. Sú určené všetkým spoločnostiam, ktoré sa zaoberajú správou a riadením finančných prostriedkov. Systémy na podporu finančného riadenia rozdeľujeme v QBSW podľa sektorov na dva druhy. Prvé sú riešenia pre manažment verejných financií (príprava a riadenie rozpočtov, riadenie verejných výdavkov, správa bankových účtov, finančné plánovanie a ďalšie oblasti). V druhom prípade ide o riešenia pre manažment podnikových financií (tvorba rozpočtov, sledovanie čerpania rozpočtov, finančné plánovanie a analýzy, manažérsky IS). Je samozrejmé, že všetky naše riešenia na podporu finančného manažmentu sú kompatibilné s medzinárodnými štandardami. Sú navrhnuté ako otvorené systémy. Poskytujú jednoduché prispôsobenie a integráciu s externými systémami spravujúcimi údaje pre efektívne riadenie verejných či podnikových financií.

Peter Augustinič

Peter Augustinič

Chief Sales Marketing Officer