Názov projektu:
Zdokonaľovanie a rozvoj informačno-komunikačných zručností zamestnancov pobočiek QBSW, a.s.

Výzva:
Rozvoj sektorových zručností – OP ĽZ DOP 2017/3.1.1/3.1.2/01.

Typ projektu:
Dopytovo- orientovaný projekt

Trvanie projektu:
12/2018 – 12/2019

Stručný popis projektu:
Projekt je zameraný na rozvoj informačno-komunikačných zručností zamestnancov pobočiek žiadateľa projektu- spoločnosti QBSW, a.s. v Banskej Bystrici, v Nitre a v Žiline.
Žiadateľ sa od svojho vzniku v roku 2000 profiluje ako softvérový dom. Keďže požiadavky zákazníkov sú veľmi rôznorodé, je potrebné, aby zamestnanci dokázali bez problémov akceptovať rýchlo sa vyvíjajúce technológie, v ktorých musia pracovať, aby sa boli schopní adaptovať na nové systémy a dokázali ich implementovať v praxi. Týka sa to najmä zamestnancov pobočiek Žiadateľa, ktorí majú sťažený prístup ku niektorým formám interných vzdelávacích aktivít, a práve týmto projektom má byť u nich dosiahnuté systematické preškolenie, doplnenie vedomostí, transfer potrebného know-how a zdokonalenie zručností.

Hlavné aktivity projektu:
Profesijný rozvoj sektorových zručností vrátane IKT zručností zamestnancov
Podpora rozvoja pracovných zručností zamestnancov

Cieľová skupina:
Zamestnanci

Cieľ projektu:
Zvýšiť a zdokonaliť znalosti, vedomosti a IKT zručnosti zamestnancov pobočiek tak, aby sa boli schopní lepšie adaptovať na prácu na akýchkoľvek softvérových projektoch v spoločnosti realizovaných na mimobratislavských pobočkách spoločnosti, bez potreby dochádzania za prácou do centrály, s dôrazom na hlbšie pochopenie súvislostí a vzťahov medzi súčasne používanými IKT a tými, ktoré budú obsahom vnútrofiremného vzdelávania, a súčasne zjednodušiť mobilitu pracovnej sily transferom IKT know-how smerom na pobočky Žiadateľa.

Miesto realizácie projektu:
Banskobystrický kraj
Žilinský kraj
Nitriansky kraj

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk
www.minedu.sk