Softvérový dom QBSW sa za posledné štyri roky zostrástol zo 100 na viac ako 180 zamestnancov. O tom, ako vplýva rast firmy na jednotlivé aspekty jej fungovania, sme sa rozprávali s prevádzkovým riaditeľom QBSW Rastislavom Cisárom.

Aké zmeny nastali v QBSW s rozšírením pôsobenia na medzinárodnom trhu?

V prvom rade to bol významný nárast požiadaviek na expertov s príslušnými kompetenciami. Museli sme sa vyrovnať so zvýšeným dopytom. To sme urobili premysleným a riadeným rozšírením našich radov o nových členov tak, aby neutrpela kvalita našich dodávok, na ktorej si zakladáme.

Aby sme vedeli čeliť požiadavkám zákazníkov, museli sme zvýšiť výkonnosť pri budovaní kapacít vo všetkých smeroch. Či už novými postupmi pri nábore zamestnancov, rozšírením nášho pôsobenia na regióny alebo tým, že výraznejšie pracujeme s externou komunikáciou. Zvýšila sa potreba spolupráce skúsených seniorov s novými kolegami, ktorá priniesla nárast nárokov na flexibilitu jednotlivcov aj tímov. Zvýšili sa tiež nároky na technologické kompetencie a rôzne formy vzdelávania.

Všetky tieto faktory sú prirodzenými sprievodnými javmi rastu, na ktorý sa preto pozeráme pozitívne. Samozrejme, vnímame aj zjavné a skryté riziká, ktoré rast so sebou prináša.

Okrem neustále rastúcej centrály v Bratislave postupne otvárate nové pobočky po celom Slovensku. Nie je problémom nájsť v regiónoch dostatok kvalifikovaných ľudí?

V zásade to v regiónoch nie je o nič väčší problém ako v Bratislave. Šikovní ľudia pochádzajú zo všetkých regiónov bez rozdielu. Iba časť z nich však môže a chce pracovať v Bratislave. To, že sme vedeli v každom z posledných troch rokov otvoriť riadene rastúce vývojové centrum v inom krajskom meste dokazuje, že záujem pridať sa k tímu QBSW je aj v regiónoch.

Ako vplýva rast firmy na jej vnútorné procesy?

Keďže náš rast v posledných rokoch akceleroval a presahoval 25% ročne, vplyv je väčší než sme si to boli ochotní v minulosti pripustiť. Oveľa väčší dôraz musíme klásť na organizáciu práce a na vzájomnú informovanosť. V spoločnosti máme množstvo kolegov bez dlhodobej spoločnej pracovnej histórie, zároveň však existujú prirodzené snahy udržiavať osvedčené postupy z minulosti.

Tie ale logicky nemusia po zmenách podmienok fungovať. Preto neustále inovujeme nielen spôsoby rozhodovania a medzitímovej spolupráce, ale aj prispôsobujeme starostlivosť o zamestnancov a v obrovskej miere dbáme na komunikáciu.

Ovplyvňuje situácia na trhu práce rast firmy?

Na limity počtu kvalifikovaných uchádzačov sme si zvykli. V QBSW však ako komplexnú problematiku vnímame aj postupnú zmenu v očakávaniach a vnútornej motivácii dnešných mladých ľudí. Do našich radov ich začleňujeme radi a zo strany spoločnosti musíme venovať pozornosť porozumeniu ich potrebám. Dnes však treba viac ako kedysi komunikovať aj očakávania spoločnosti smerom k pridanej hodnote zamestnancov. Napríklad v prípade študentov sa nám investície do spoločnej budúcnosti dlhodobo vyplácajú v podobe lojálnych zamestnancov so správnym prístupom k práci.

Ako zabezpečujete, aby vo firme zostalo príjemné pracovné prostredie pre zamestnancov, keď sa výrazne zvyšuje ich počet?

Tak, že ešte výraznejšie zvyšujeme energiu vloženú do starostlivosti, komunikácie a najmä dbáme na vzťahy. Aj keď sa to nemusí zdať ťažké, venujeme množstvo úsilia na viacerých frontoch tomu, aby sme mohli zodpovedne povedať, že stále ctíme jednoduchú zásadu, že každý by mal chodiť do práce rád. S množstvom kolegov vo firme, ale aj s vekom spoločnosti sa nevyhnutne prehlbuje organizačná štruktúra. Rozširuje sa tiež vekový rozptyl v tímoch, ťažšie sa šíria informácie.

Našťastie prevažná väčšina vedenia a lídrov v QBSW vyrástla spolu s firmou. Pamätajú si, keď nadšenie, spolupatričnosť a rodinná atmosféra existovali spontánne naprieč celou spoločnosťou. Toto všetko dnes už nemôže fungovať automaticky a bez cieleného úsilia. V QBSW však vieme, že stojí za to bojovať o udržanie týchto hodnôt. Práve nadštandardnými vzťahmi a atmosférou, z ktorej vie benefitovať každý zamestnanec, chceme zvyšovať našu atraktivitu oproti iným spoločnostiam a sme presvedčení, že aj tieto hodnoty sa podpisujú na našich výsledkoch vo všetkých smeroch.

Čím sa QBSW odlišuje od iných IT firiem?

Povedal by som, že orientáciou na kvalitné vzťahy, možnosťou dialógu na všetkých úrovniach, férovým, individuálnym a spravodlivým prístupom ku každému. To platí smerom navonok – k zákazníkom, partnerom aj dodávateľom, ako aj smerom dovnútra – k zamestnancom, ktorých stále berieme ako náš najcennejší kapitál.

Líšime sa snáď aj tým, že sme ani pri skoku nad stovku, či stopäťdesiatku zamestnancov nestratili chuť chodiť s radosťou do práce a bojovať za to, aby sme sa nestali korporáciou, kde je všetko dané zhora, priestor na individualitu a zmenu je drasticky limitovaný a zmeny sú obvykle k horšiemu. A na záver tá najpriamočiarejšia odpoveď – kvalitou.