Skip to main content

Post-app éra je za rohom. Kedy si si na­po­sledy stia­hol ap­li­ká­ciu, ktorá zá­sad­ným spô­so­bom zme­nila tvoj ži­vot? Pries­kumy uka­zujú, že 80 % času, ktorý trá­vime na te­le­fó­noch, vy­uží­vame v prie­mere iba 5 ap­li­ká­cií.

Po bo­ome, kedy každá firma chcela mať svoju vlastnú appku len preto, aby mohla po­ve­dať, že ju má, pre­chá­dzame do doby, kedy po­u­ží­va­teľ pre­fe­ruje me­nej ap­li­ká­cií, ktoré majú viac úče­lov. Ani teba ur­čite ne­baví pre­hra­bá­vať sa ob­rov­ským množ­stvom ap­li­ká­cií, ktoré rie­šia iba čias­tkovú po­trebu. Omnoho viac v sú­čas­nosti vy­uží­vame appky, ktoré rie­šia prob­lém aké­ho­koľ­vek druhu a čo naj­rých­lej­šie.

Všetko po­trebné na jed­nom mieste

Nie je pod­statné kto je au­to­rom ap­li­ká­cie, ale čo ap­li­ká­cia pri­náša. Pr­vými prie­kop­níkmi v na­šich kon­či­nách boli na­prí­klad Lif­tago, Ne­tf­lix či Spo­tify. Ak sa po­tre­bu­ješ do­stať z miesta na miesto, je jedno, či po­u­ži­ješ Lif­tago alebo ap­li­ká­ciu nie­kto­rej z ta­xis­lu­žieb. Tvo­jim cie­ľom je pre­pra­viť sa čo naj­rých­lej­šie, čo naj­lac­nej­šie, čo na­je­ko­lo­gic­kej­šie… Rov­naký prin­cíp platí na­prí­klad aj pri sle­do­vaní se­riá­lov. Po­u­ží­va­teľ si pre prí­stup k se­riá­lom nechce sťa­ho­vať x rôz­nych ap­li­ká­cií. Chce len jednu, ktorá mu sprí­stupní všetko na­raz.

Per­fekt­ným prí­kla­dom je čín­ska ap­li­ká­cia We­Chat, kto­rej mega úspech sa snaží zo­pa­ko­vať na­prí­klad aj Fa­ce­book. Ok­rem toho, že We­Chat fun­guje ako so­ciálna sieť, umož­ňuje svo­jim po­u­ží­va­te­ľom ob­jed­nať taxi, na­ku­po­vať on­line, do­hod­núť si stret­nu­tie u le­kára alebo za­pla­tiť dane. Vďaka tomu až 95 % času, ktorí Čí­ňa­nia strá­via v ap­li­ká­ciách, strá­via vo We­Chate. V tejto uni­ver­zál­nosti za­tiaľ pre­ko­náva čo­koľ­vek, čo na zá­pade po­u­ží­vame.

Od kli­ka­nia k hla­so­vým po­ky­nom

Dru­hou vý­raz­nou zme­nou tzv. post-app éry bude po­stupný ústup po­u­ží­va­nia do­tyku ako pri­már­neho spô­sobu ovlá­da­nia ap­li­ká­cií. S roz­vo­jom ume­lej in­te­li­gen­cie sa ovlá­da­nie za­ria­dení v na­šom okolí po­su­nie od do­tyku k hlasu. V spo­jení s uni­ver­zál­nos­ťou ap­li­ká­cií na spô­sob We­Chat, sa teda appky stanú skôr vir­tu­ál­nymi osob­nými asis­tentmi, ktorí vy­ba­via na po­kyn čo­koľ­vek od za­pnu­tia kú­re­nia v dome, cez ná­kup le­te­niek až po kaž­do­denné platby.

Ty­pic­kým prí­kla­dom je Alexa alebo Siri, ktoré do­kážu s po­mo­cou ap­li­ká­cií nájsť a re­zer­vo­vať miesto v re­štau­rá­cii, alebo ob­jed­nať Uber. Než však pri týchto asis­ten­toch do­siah­neme do­sta­točnú úro­veň úspeš­nosti s roz­poz­ná­va­ním ľud­ského ja­zyka, je možné, že budú mať po­dobu au­to­nóm­nych chat­bo­tov, ktorí budú schopní cez ana­lýzu textu po­cho­piť našu po­žia­davku, re­le­van­tne nám od­po­ve­dať a vy­ko­nať zod­po­ve­da­júce ope­rá­cie.

Tech­nická pod­pora a pod­pora pre zá­kaz­ní­kov sú seg­menty, v kto­rých sa sila chat­bo­tov pre­javí naj­rých­lej­šie a bude mať naj­väčší eko­no­mický do­pad. Pred­stav si, že chceš zme­niť výšku pla­tieb u po­sky­to­va­teľa elek­triny. Dnes buď za­vo­láš a ča­káš na pre­po­je­nie na ope­rá­tora, ktorý len má­lo­kedy od­po­vie a na­ko­niec aj tak bu­deš mu­sieť po­sie­lať do­ku­ment emai­lom alebo cez roz­siahly zá­kaz­nícky por­tál. Chat­bo­tovi vieš jed­no­du­cho na­pí­sať po­čas me­e­tingu z mo­bilu, on po­chopí, čo chceš, po­šle for­mu­lár, ktorý cez mo­bil elek­tro­nicky pod­pí­šeš a odoš­leš na­s­päť cez ten istý chat za pár mi­nút.

Dô­le­žitú úlohu v post app ére zo­hrajú vý­vo­jári

Tre­ťou zme­nou bude zmena na úrovni in­fra­štruk­túry, ktorú síce bežný po­u­ží­va­teľ ne­uvidí, ale pre firmy, ktoré vy­ví­jajú appky, bude táto zmena ci­teľná. Zmeny však ča­kajú nie­len spo­loč­nosti, akou je na­prí­klad slo­ven­ský soft­vé­rový dom QBSW, ale aj veľké sve­tové spo­loč­nosti.

Mnohé firmy si za roky pô­so­be­nia vy­pes­to­vali ob­rov­ské eko­sys­témy rôz­nych (najmä desk­to­po­vých a we­bo­vých ap­li­ká­cií), ktoré jed­nak za­ťa­žujú fi­remné sys­témy, ale často aj ich po­u­ží­va­te­ľov. Hlavne z dô­vodu ich tech­no­lo­gic­kej za­sta­ra­losti a ne­sú­ladu so sú­čas­ným na­sta­ve­ním firmy. Pre­rábka a od­sta­ve­nie ta­kýchto ap­li­ká­cií sú často fi­nančne ná­ročné, práve kvôli pre­via­za­nosti so zvyš­kom eko­sys­tému. Post-app éra, je zmena spô­sobu kres­le­nia in­fra­štruk­túry, kde sa bude klásť dô­raz pre­dov­šet­kým na jed­no­du­chosť, pre­hľad­nosť a biz­ni­sovo orien­to­vané API.

Pod­stata post-app éra kon­ceptu ne­spo­číva v úpl­nom od­strá­není ap­li­ká­cií, ale v zmene ich účelu a spô­sobu po­u­ží­va­nia. Do tohto kon­ceptu však ne­us­tále vstu­puje množ­stvo no­vých fak­to­rov, s kto­rými bude po­trebné po­čí­tať. Sú teda typy slu­žieb, ktoré pre nás ešte istú dobu bude vý­hod­nej­šie rie­šiť osobne či te­le­fo­ná­tom. Na iné nám však už te­raz stačí vy­ma­kaná appka či web.