Skip to main content

Aké technológie používa QBSW a ako drží krok s neustále meniacimi sa trendmi v IT oblasti? Prečítajte si rozhovor, v ktorom náš technologický riaditeľ Dalibor Rak hovorí o technológiách v QBSW a o tom, ako ich využívame.

Ako sa vysporadúvate s technologickými zvyklosťami vašich potenciálnych klientov?

Nakoľko sa venujeme rôznym doménovým oblastiam (finančná oblasť, telco, energetický priemysel) a naša klientela zahŕňa nielen veľké korporácie, ale aj stredné a malé podniky, prístup pri adaptácii technológií sa výrazne líši.

Pri korporáciách je nevyhnutné adaptovať sa na už zadefinované technológie, ktoré klient využíva vo svojich riešeniach, v čo najkratšom čase. Kľúčovú úlohu v tomto procese zohráva správne zloženie tímu na našej strane a načasovanie vzdelávacích aktivít spolu s klientom. Zaučenie sa do zvyklostí klienta realizujeme praktickými workshopmi. Na nich si spolu s klientom ujasníme jeho očakávania a prakticky si overíme možné spôsoby naplnenia jeho požiadaviek. Na dosiahnutie čo najlepšej kvality využívame automatizované aj osobné review zdrojového kódu.

Pri menších projektoch, kde zákazník väčšinou nemá potrebné technologické vedomosti, navrhujeme kompletný technologický stack my. Snažíme sa pritom zohľadniť komplexnosť riešenia, jeho očakávanú flexibilitu a možnosti budúceho rozširovania. Pri výbere technológií vždy dbáme na dodržiavanie štandardov, ktoré zjednodušia implementáciu.

Aké sú najväčšie výzvy, ktorým čelíte pri budovaní nových tímov?

Dnešná doba prináša úplne nové očakávania na strane zamestnancov (najmä možnosť pracovať z domu, mať flexibilný pracovný čas, možnosť spolupracovať na nových technológiách), ako aj zákazníkov, ktorí požadujú flexibilitu vo výkone tímov počas rôznych fáz projektu.

Na to, aby mohol tím fungovať správne a aby bolo možné naplniť očakávania oboch strán, je nevyhnutná dôvera  a správne identifikovanie požiadaviek klientov. Klienti často nemajú úplné a správne predstavy o tom, ako náročné je realizovať niektoré aktivity. Naším cieľom je vždy úzko spolupracovať s klientom a podľa možnosti ho priamo začleniť do tímu, aby mohol priamo ovplyvniť spôsob realizácie.

Ako dosahujete, aby boli vaše projektové tímy flexibilné?

Flexibilita tímov je dnes naozaj jedným z kľúčových aspektov, ktoré vytvárajú rozdiel medzi úspešnou a neúspešnou realizáciou projektu. V našich tímoch dosahujeme flexibilitu správnym rozdelením zodpovedností medzi jednotlivých členov tímu a takisto zdieľaním ľudských zdrojov medzi viacerými projektami.

V každom tíme je definovaná minimálna množina stálych členov, ktorí produkt udržiavajú a takisto udržiavajú povedomie o projekte medzi členmi tímu. Opätovné naštartovanie tímu a naštudovanie podkladov z pozastaveného projektu totiž znamená nemalú prácnosť, ktorej je potrebné predchádzať.

Ktoré technológie pomáhajú vašej produktivite?

V dnešnej dobe zohrávajú čoraz väčšiu úlohu nástroje, ktoré automatizujú nekreatívne aktivity počas vývoja. Medzi ne jednoznačne patrí zavedenie continuous deployment, automatizovaného nasadzovania aplikácií na rôzne prostredia napríklad prostredníctvom Atlassian Bamboo či Gitlab. Ďalej prispôsobovanie procesov prostredníctvom BPM frameworkov ako je napríklad Camunda a využívanie frameworkov, ktoré pokrývajú predpripravené moduly s implementovanými nefunkcionálnymi požiadavkami na dodávané riešenie ako napríklad Spring boot.

Ako držíte krok s novinkami, ktoré na nás IT giganti chrlia každý deň?

Sledovať všetky novinky nie je v nikoho silách. Pre nás je však veľmi dôležité sledovať novinky, ktoré môžu byť spojené s projektmi, ktoré dodávame našim zákazníkom. Preto v každom tíme vytvárame priestor na realizáciu POC (Proof of concept) ukážok, na ktorých si otestujeme aplikovanie nových technológií do konkrétneho projektu. Okrem proaktívnych zmien na projektoch často organizujeme interné semináre o novinkách, ktoré sa objavili vo svete vývoja SW riešení. Prezentujúci vysvetlí princípy a ukáže na reálnych príkladoch využitie týchto noviniek.

Aké technologické trendy nasledujete?

Okrem našich nosných technológií, ktorými sú Java, Spring a webových frameworkov Angular a React sa venujeme aj technológiám, ktoré uplatňujeme na zastrešenie špecifických požiadaviek klientov.

V súčasnosti pracujeme na rozvoji našich schopností pokročilej analýzy, predikcií a vytváraní nových faktov formou machine learningu na základe veľkého množstva dát, ktoré zbierame v našich systémoch. Naším cieľom je rozšíriť naše riešenia o prvky umelej inteligencie, ktoré pomôžu získať z existujúcich dát nový pohľad na hodnoty, ktoré majú pre zákazníka význam.

Na naplnenie „jednoduchých“ požiadaviek našich klientov rozvíjame naše skúsenosti s vývojom RPA (Robotic Process Automation) aplikácií, napríklad prostredníctvom nástroja UI path, a s vývojom prostredníctvom low code platformy Appian.