Skip to main content

Zdru­žujú pro­fí­kov a vy­tvá­rajú kva­litné IT rie­še­nia. Zo­známte sa so slo­ven­ským soft­vé­ro­vým do­mom QBSW (Qu­ality Bu­si­ness Soft­ware) a Kris­tí­nou Hor­vát­ho­vou, s kto­rou sme sa roz­prá­vali o mo­bil­ných ap­li­ká­ciách, bez kto­rých sa už väč­šina z nás ne­pohne ani na krok.

Ahoj, Kika. Pred­stav nám na úvod seba a QBSW.

Ahojte. Moje meno je Kris­tína a sna­žím sa ria­diť hes­lom: Ak má člo­vek do­sta­točne silné prečo, zvládne aké­koľ­vek ako. Do QBSW som sa do­stala pred 1,5 ro­kom. Od­vtedy som zod­po­vedná za pre­daj we­bo­vých a in­ter­ných ap­li­ká­cií a IT rie­šení. V Q-čku pri­pra­vu­jeme služby s čo naj­vyš­šou pri­da­nou hod­no­tou, ana­ly­zu­jeme prí­le­ži­tosti v sú­krom­nej a ve­rej­nej správe, po­sky­tu­jeme kom­plexné rie­še­nia v ob­lasti ná­vrhu, tvorby a in­teg­rá­cie in­for­mač­ných sys­té­mov.

Jed­nou z do­mén QBSW sú mo­bilné ap­li­ká­cie. Prečo práve ap­li­ká­cie?

Väč­šina ľudí dnes smart­fóny vy­užíva denne. Pla­tíme fak­túry, ba­víme sa, zo­zna­mu­jeme sa, vy­ba­vu­jeme maily, ske­nu­jeme QR kódy, zdie­ľame do­ku­menty, me­riame za­be­hnuté ki­lo­metre, bez na­vi­gá­cie sme stra­tení. Fun­kci­ona­lity smart­fó­nov vieme vy­užiť aj v biz­nise. V Q-čku pra­cuje viac ako 140 od­bor­ní­kov, ktorí sú pri­pra­vení po­pa­so­vať sa s akou­koľ­vek té­mou a vy­tvo­riť ap­li­ká­ciu pre aké­ho­koľ­vek kli­enta.

Aké naj­zau­jí­ma­vej­šie či na­jús­peš­nej­šie ap­li­ká­cie ste už v Q-čku vy­vi­nuli? 

Máme na­ozaj ši­roký zá­ber, ale do pop­re­dia by som dala tieto: fa­nú­ši­kov­ská ap­li­ká­cia pre HC Slo­van Bra­ti­slava, Me­du­sa­Card pre spo­loč­nosť Me­dusa Group, City Mo­ni­tor pre ko­mu­ni­ká­ciu me­dzi oby­va­teľmi a sa­mosprá­vou, tab­le­tová ap­li­ká­cia pre ga­lé­riu Ned­balka, star­tu­pová ap­li­ká­cia DOC­Ki­tIN, ktorá „upra­tuje“ do­ku­menty z pa­pie­ro­vej formy do elek­tro­nic­kej, alebo ap­li­ká­cia pre To­y­ota PPC Team, ktorá vás upo­zorní, keď si treba pre­zuť pneuma­tiky alebo sa ob­jed­nať na ser­vis.

Ako fun­guje celý pro­ces a ko­mu­ni­ká­cia s kli­en­tom? 

Každý kli­ent je iný, preto je aj forma ko­mu­ni­ká­cie in­di­vi­du­álna. Nie­kedy má kli­ent pred­stavu, ako chce vy­rie­šiť svoj prob­lém, ino­kedy ne­tuší. To ale vô­bec ne­vadí, my to­tiž vieme za­bez­pe­čiť celý ži­votný cyk­lus ap­li­ká­cie. Zis­tíme po­treby kli­enta a uro­bíme ná­vrh, ktorý s na­ším pro­jekč­ným od­de­le­ním pre­trans­for­mu­jeme do tech­no­lo­gic­kej po­nuky. Ja som tl­moč­ní­kom me­dzi kli­en­tom a na­šimi IT-čkármi. Ná­sledne si s kli­en­tom od­sú­hla­síme, či všetko zod­po­vedá jeho pred­sta­vám. Keď je každý pro­ces schvá­lený, prej­deme na pro­ces im­ple­men­tá­cie. Ešte pred re­a­li­zá­ciou mu­sia naši pra­cov­níci celý prí­pad ana­ly­zo­vať, až po­tom za­čnú tvo­riť a prog­ra­mo­vať. Ho­tový pro­dukt, sa­moz­rejme, tes­tu­jeme. Mô­žeme sa po­chvá­liť tým, že máme  16 vlast­ných tes­te­rov, ktorí vy­skú­šajú funkč­nosť ap­li­ká­cie na všet­kých ty­poch za­ria­dení. Kva­lita vý­sledku je pri­orita.  tes­to­vať

Prečo by som si pre svoju ap­li­ká­ciu mala vy­brať QBSW, na­miesto toho, aby som si zo­hnala vlast­ných vý­vo­já­rov a spra­vila to lac­nej­šie? 

Na­šou hlav­nou vý­ho­dou je sta­bi­lita na trhu, po­zí­cia a skú­se­nosti. Je vý­hodné vy­ví­jať ap­li­ká­ciu s vy­uži­tím nášho know-how a do­stať celú ap­li­ká­ciu na kľúč. Cena sa od­víja od ná­roč­nosti rie­še­nia mo­bil­nej ap­li­ká­cie a pri oboch plat­for­mách sa cena za­čína pri sume 10 000 €.

Sme čisto slo­ven­ská firma a všetky pro­jekty prog­ra­mu­jeme na Slo­ven­sku. Na trhu pô­so­bíme 17 ro­kov a na­priek vy­so­kej kva­lite na­šich slu­žieb sa stále zdo­ko­na­ľu­jeme. Kli­ent si môže byť istý, že nás tu nájde aj zaj­tra a naša spo­lu­práca bude na­ďa­lej po­kra­čo­vať.

Vra­vela si, že u vás má kli­ent ap­li­ká­ciu ho­tovú rýchlo. O akom ča­so­vom údaji ho­vo­ríme?

Vý­voj a na­kó­do­va­nie ap­li­ká­cie trvá mi­ni­málne dva me­siace. To je re­álna doba, po­čas kto­rej mu­síme zis­tiť po­treby kli­enta, im­ple­men­to­vať rie­še­nie, gra­ficky ho upra­viť, tes­to­vať. Vý­voj ap­li­ká­cie sa u nás robí sú­bežne v dvoch tí­moch, na dvoch plat­for­mách – teda An­droid a iOS. Vý­voj kva­lit­nej ap­li­ká­cie však môže tr­vať po­kojne aj rok, zá­leží to od fun­kci­ona­lít, či tam sú pre­vody na pla­tobné por­tály alebo pre­po­je­nia na iné sys­témy. Čím kom­pli­ko­va­nejší sys­tém, tým dl­hší pro­ces.

Aké sú hlavné vý­hody ap­li­ká­cií pre biz­nis?

Pri­znajme si, že sme dnes už zvyk­nutí zís­kať in­for­má­cie okam­žite, pre­tože te­le­fón máme stále pri sebe. Tým, že smart­fóny majú dnes ši­ro­ko­s­pek­trálny zá­ber, môžu ich vy­užiť ľu­dia v biz­nise aj mimo neho. Aj zá­kaz­níci, aj firmy. Ap­li­ká­cie môžu v biz­nise po­môcť ze­fek­tív­niť prácu, eli­mi­no­vať chyby, zrých­liť in­terné pro­cesy, zní­žiť ná­klady na do­pravu či pre­vádzku, pre­po­jiť ko­mu­ni­ká­ciu me­dzi in­ter­nými pra­cov­níkmi a ma­na­žérmi a, sa­moz­rejme, pri­ná­šať in­for­má­cie v re­ál­nom čase. Ap­li­ká­cie sú jed­no­du­ché a pre­hľadné, vďaka čomu sa prob­lémy v biz­nise rie­šia rýchlo. Dô­le­žité však je, že naše ap­li­ká­cie po­má­hajú prob­lé­mom aj pred­chá­dzať.

Čo sa stane, keď už ho­tovú ap­li­ká­ciu odo­vzdáte za­dá­va­te­ľovi? Viete sle­do­vať dáta a ana­ly­zo­vať efek­ti­vitu ap­li­ká­cie?

S na­šimi kli­entmi sa sna­žíme dl­ho­dobo spo­lu­pra­co­vať a ďa­lej do ap­li­ká­cií za­pra­co­vá­vať nové fun­kci­ona­lity. Zá­leží však na zá­kaz­ní­kovi, či chce dáta spra­vo­vať sám, alebo po­ne­chá ma­na­žo­va­nie v na­šom port­fó­liu. Každá ap­li­ká­cia má inú fun­kciu. Ak má byť pros­pešná v kul­túre, pri­ne­sie na­prí­klad pre­hľad o tom, aké vý­stavy sa or­ga­ni­zujú, ale vý­sle­dok je ťažko me­ra­teľný. Iný prí­klad je ap­li­ká­cia City Mo­ni­tor, kde ľu­dia na­hla­sujú prob­lémy vo svo­jom meste. Po­sie­lajú fo­to­gra­fie a ve­dia sle­do­vať, či s tým sa­mospráva niečo robí alebo nie. Po­tom sú tu aj fi­nančné ap­li­ká­cie, v kto­rých sú uka­zo­va­tele jasne me­ra­teľné. O vy­užití appky tiež na­po­vedá po­čet stia­hnutí, na­prí­klad ap­li­ká­cia HC Slo­van Bra­ti­slava má viac ako 10-ti­síc stia­hnutí.

Vieš na zá­klade skú­se­ností de­fi­no­vať trendy, ktoré ak­tu­álne vládnu vo svete ap­li­ká­cií?

Me­dzi naj­nov­šie trendy jed­no­značne patrí pre­po­je­nie smart­fó­nov so za­ria­de­ním v do­mác­nosti, ovlá­da­nie kan­ce­lá­rie smart mo­bi­lom, do­chádz­kové sys­témy v mo­bile, roz­poz­ná­va­cie sys­témy ske­no­va­nia po­kožky v zdra­vot­níc­tve, za­po­je­nie edu­kač­ných hier v škols­tve, ot­vo­re­nie pla­tob­ných plat­fo­riem vo fi­nanč­nom sek­tore, smart me­te­rin­gové ap­li­ká­cie v ener­ge­tike, či ske­no­va­nie kó­dov v lo­gis­tike.

Me­dzi zau­jí­mavé pro­jekty QBSW patrí už spo­me­nutá appka pre Ned­balku, ktorá je tiež po­sta­vená na prin­cípe ske­no­va­nia. Ako to presne fun­guje? 

Pri vstupe do ga­lé­rie do­stane každý náv­štev­ník tab­let. Ap­li­ká­cia fun­guje na prin­cípe roz­poz­ná­va­nia ob­razu. Pro­stred­níc­tvom smart­fónu si od­fo­títe aký­koľ­vek ob­raz v ga­lé­rii, ap­li­ká­cia ho roz­pozná a po­vie vám in­for­má­cie o au­to­rovi, roku maľby, či tech­nike, ktorá bola po­u­žitá. Ta­kýto vir­tu­álny sprie­vodca je ino­va­tívna forma ako pre­zen­to­vať ume­nie, pre­tože spája kul­túru a tech­no­ló­giu. Pre naj­men­ších je v ap­li­ká­cii aj edu­kačná hra – skla­da­nie puzzle z ob­ra­zov.

QBSW je pre­dov­šet­kým o ši­kov­ných IT-čká­roch. Vraví sa však, že na Slo­ven­sku je ich ža­lostný ne­dos­ta­tok. Ako je to u vás?

Áno, je dnes veľmi ťažké ob­sa­diť najmä de­ve­lo­per­ské po­zí­cie. Do­pyt po ľu­ďoch v IT je vy­soký. Pro­cesy v spo­loč­nosti sa za­čí­najú di­gi­ta­li­zo­vať a IT vý­voj ide rýchlo vpred. V na­šej spo­loč­nosti by sme dnes ve­deli okam­žite za­mest­nať asi 30 no­vých ľudí. Máme tu ot­vo­rené dvere pre ľudí so zna­los­ťami a zruč­nos­ťami, ktorí majú chuť par­ti­ci­po­vať na no­vých pro­jek­toch. Ok­rem zau­jí­ma­vých vý­ziev im vieme po­núk­nuť vý­borný ko­lek­tív a nadš­tan­dardné fi­remné be­ne­fity.

Z be­ne­fi­tov mô­žem spo­me­núť na­prí­klad pro­fesné ško­le­nia, pod­poru pri zís­kaní cer­ti­fi­ká­tov, ja­zy­kové kurzy, pre­plá­cané špor­tové ak­ti­vity, ka­fe­té­riu či 100% pre­pla­tené obedy. Pra­vi­delne si ro­bíme spo­ločné ra­ňajky, ope­kačky a te­am­bu­il­dingy. Sna­žíme sa o vy­tvo­re­nie dob­rej at­mo­sféry, pre­tože tá je pre nás jed­nou z naj­dô­le­ži­tej­ších pri­orít. Chceme pre­pá­jať vir­tu­álny svet s re­ál­nym, aby sa aj tí, ktorí stále prog­ra­mujú, mohli od­via­zať či za­špor­to­vať si. Or­ga­ni­zu­jeme sú­ťaže ino­va­tív­nych ná­pa­dov, ktoré sú nie­len fi­nančne ohod­no­tené, ale často aj pre­miet­nuté do re­ál­nych rie­šení. Chceme, aby sa naši za­mest­nanci pri­chá­dzali s ná­padmi a ne­báli sa kon­zul­to­vať svoje idey s ve­de­ním.

Rov­nako sa v IT sfére ho­vorí o ne­dos­tatku žien. Prečo je in­for­ma­ti­čiek tak málo?

IT sféra bola vždy pre­važne muž­ská ob­lasť. Dnes sa však čo­raz viac žien zau­jíma o in­for­mačné tech­no­ló­gie, štu­duje na tech­nic­kých uni­ver­zi­tách na Slo­ven­sku i v za­hra­ničí. Ženy sú ši­kovné a úspešné aj v IT svete a ne­boja sa to do­ká­zať. Zo 140 za­mest­nan­cov v Q-čku pra­cuje za­tiaľ 20 žien, z kto­rých asi po­lo­vicu tvo­ria pro­jek­tantky, ana­ly­tičky, prog­ra­má­torky a tes­terky. Na­vyše, or­ga­ni­zu­jeme event špe­ciálne pre dámy pod náz­vom „Ženy v IT, čo je vlastne Deň ot­vo­re­ných dverí pre štu­dentky, ktoré sa chcú o IT sfére, Q-čku a pra­cov­ných mož­nos­tiach, do­zve­dieť viac.

Na zá­ver, čo by ste po­ra­dili štu­den­tom či iným zá­u­jem­com, ktorí sa uchá­dzajú o prácu v IT sfére?

 

Aby si pre­dov­šet­kým dobre vy­brali, vy­skú­šali si po­ho­vory v rôz­nych fir­mách a ne­roz­ho­do­vali sa len podľa výšky platu a miesta pra­co­viska. Mali by si zis­tiť, na akých pro­jek­toch spo­loč­nosť pra­cuje a aká je cel­ková pra­covná at­mo­sféra. Nech môžu cho­diť každý deň do práce s úsme­vom 🙂